• Общи условия

  Настоящите общи условия регламентират отношенията между електронен магазин „kafeto.bg“ и лицата ползващи онлайн магазин. При изпращане на своята поръчка, всеки клиент на магазина доброволно и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия.

  Kafeto.bg електронен магазин, собственост на „Биб Фуудс“ ЕООД.  Адресът на централния офис на „Биб Фуудс“ ЕООД е: гр. Варна; Западна промишлена зона, Хладилна база „Фриго Сток“. На този адрес може да изпращате своите препоръки и оплаквания. Телефон за връзка +359 882 28 77 07. ЕИК: BG131529928.

  1.     Регистрация

  Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е задължителна  за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта клиентски профил.

  2.     Стоки

  Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като „Биб Фуудс“ ЕООД не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. В случай, че за даден продукт не е открита достатъчна, според ползвателя, информация, той може да я потърси в сайта на производителя, към който ще открие линк в категория  „Производители“.

  3.     Цени

  Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.  „Биб Фуудс“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

  4.     Поръчки

  Поръчки могат да правят само регистрирани потребители задължително приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате стъпките една по една, в съответния ред. Поръчката се счита за валидна, само след телефонно потвърждение от страна на наш служител. Без телефонно потвърждение, поръчката, макар приключила всички онлайн стъпки, е невалидна и се счита за неприета.  „Биб Фуудс“ ЕООД не носи отговорност и не търпи санкции и наказания, нито дължи обезщетение, ако поради независещи от фирмата причини, служител не се свърже и не потвърди поръчката.

  5.     Плащане

  Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока с наложен платеж – като предаде парите на куриера, при предаване на стоката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), което се отбелязва в талона за приемно – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемно – предаване купувачът упълномощава куриера да предаде от негово име на  „Биб Фуудс“ ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

  6.     Договор

  Договорът за продажба от разстояние между  „Биб Фуудс“ ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка по телефона от страна на „Биб Фуудс“ ЕООД.

  7.     Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

  На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

  7.1.  Потребителят предварително писмено да информира kafeto.bg  на следният имейл адрес:  info@kafeto.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

  а) че връща стоката с разноски на негова сметка

  б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока

  7.2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на адреса на централния офис и шоурум на  „Биб Фуудс“ ЕООД, находящ се в гр. Варна, Западна Промишлена Зона, Хладилна База „Фриго Сток“;

  7. 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта й, както и тази на поставени от „Биб Фуудс“ ЕООД защитни стикери.

  7.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „Биб Фуудс“ ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „Биб Фуудс“ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от десет работни дни от връщането на стоката.

  8.     Защита на личните данни

  С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Биб Фуудс“ ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, с маркетингови и рекламни цели и анализи на „Биб Фуудс“ ЕООД; участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „Биб Фуудс“ ЕООД както и целите на обработката и използването.

  9.     Преглед на стоката. Рекламации

  При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гргр. Варна, Западна Промишлена Зона, Хладилна База „Фриго Сток“;.Телефон за техническа поддръжка +359 882 28 77 07.

  10. Други

  Kafeto.bg се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Kafeto.bg си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Kafeto.bg преди извършването и поръчки. Необходимо е одобрение по телефона, от наша страна, в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката чрез писмо в електронен формат. същата ще бъде считана за невалидна. „Биб Фуудс“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

  „Биб Фуудс“ ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Kafeto.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „Биб Фуудс“ ЕООД за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, „Биб Фуудс“ ЕООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

  Речник :

  “ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

  “ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

  “ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

  “ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.

  “ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

  “ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

  “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

  “ОБЩИ УСЛОВИЯ”- означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.